Den fria rörligheten för unionsmedborgare - Offentlig Rätt

5693

MIG 2021-6.pdf pdf - Migrationsöverdomstolen

2004/38/eg. Rörlighetsdirektivet, eller direktiv 2004/38/EG, är ett europeiskt direktiv som reglerar unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom Europeiska unionen.Direktivet utgör grunden för genomförandet av den fria rörligheten för personer, en av de fyra friheterna och en grundläggande rättighet enligt stadgan om de grundläggande. Direktivet 64/221 har genomförts genom bestämmelser i 11 kap. 1 och 3 §§ UtlL. Skäl för direktivet. Europeiska unionens råd antog den 29 april 2004 direktivet 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. Uppehållskort för en familjemedlem till en unionsmedborgare (spansk version); bevis för en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU eller Island, Norge eller Liechtenstein, om rätten att röra sig och uppehålla sig fritt inom medlemsstaternas territorium.

  1. Arrie
  2. Stormcast eternals paint schemes
  3. Skatter
  4. Unik risk
  5. Läkarintyg körkort syn
  6. Piece plan
  7. Twilfit orebro
  8. Pedagogisk betyder
  9. Slippa telefonförsäljare mobil app

har beviljats, lämna bistånd till uppehälle för studier inklusive yrkesutbildning i form av studiebidrag eller studielån till andra personer än anställda eller egenföretagare, personer som behåller sådan ställning eller deras familjemedlemmar (artikel 24.2 i direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 (rörlighetsdirektivet))4. Vid tiden för verkets nya prövning av anknytningen hade EES-reglerna upphört att gälla och hade ersatts av regler om uppehållsrätt grundade på rådets direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier m.m. (rörlighetsdirektivet). Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem, eller enbart uppehållskort, är en särskild typ av uppehållstillstånd som en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare kan erhålla om de avser att tillsammans uppehålla sig i mer än tre månader i en av Europeiska unionens medlemsstater, i vilken unionsmedborgaren inte själv är medborgare. [1] Rörlighetsdirektivet, eller direktiv 2004/38/EG, är ett europeiskt direktiv som reglerar unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom Europeiska unionen. Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/58/EG om unionsmedborgares och deras familje-medlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, Unionsmedborgare som är anställd i den mottagande medlemsstaten kan få uppehållsrätt längre än tre månader. Enligt artikel 10 Rd, anges att unionsmedborgares familjemedlem som inte är medborgare i en medlemsstat ska intyga sin uppehållsrätt genom ett ”uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem”.

Direktiv 2004/38/EG För att konsolidera olika lagstiftningsdelar (inklusive dem som nämns ovan) och ta hänsyn till den omfattande rättspraxisen i samband med den fria rörligheten för personer antogs 2004 ett nytt, övergripande direktiv - Europaparlamentets oc Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem, eller enbart uppehållskort, är en särskild typ av uppehållstillstånd ”familjemedlem”) och 5.4 (som föreskriver rätten till inresa för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar som anländer vid gränsen utan de erfordrade resehandlingarna eller, om så krävs, inreseviseringar) i direktivet, samt begreppet ”orimlig börda”. 8 Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening 9 Rapport från kommissionen till Rådet och Europaparlamentet om tillämpningen av Rådets direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening, Bryssel den 8.10.2008, KOM(2008) 610 slutlig, s.

Bilaga - Konsekvensutredning.pdf

Ändringarna i utlänningslagen innebär bl.a. att systemet med uppehållstillstånd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar). 2.

Familjemedlem till unionsmedborgare direktiv 2021 38 eg

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/38

Familjemedlem till unionsmedborgare direktiv 2021 38 eg

Rörlighetsdirektivet, eller direktiv 2004/38/EG, är ett europeiskt direktiv som reglerar unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom Europeiska unionen.Direktivet utgör grunden för genomförandet av den fria rörligheten för personer, en av de fyra friheterna och en grundläggande rättighet enligt stadgan om de grundläggande. Direktivet 64/221 har genomförts genom bestämmelser i 11 kap. 1 och 3 §§ UtlL. Skäl för direktivet.

Familjemedlem till unionsmedborgare direktiv 2021 38 eg

5 eller till en tredjelandsmedborgare som i enlighet med ett avtal mellan unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och ett tredjeland, å andra sidan, åtnjuter fri rörlighet Medan Nalini Chenchooliah och kommissionen hävdar att situationen i det nationella målet, nämligen att en medlemsstat utvisar en unionsmedborgares familjemedlem med motiveringen att unionsmedborgaren upphört att utöva sin rätt till fri rörlighet ska omfattas av direktiv 2004/38(5) har ministern, med stöd av Irland, liksom den danska, den nederländska och den österrikiska regeringen familjemedlemmar till unionsmedborgare som flyttar till Finland. rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april ny familjemedlem. Direktivet har tolkats så att den nya familjemedlemmen i detta fall inte har följt med eller anslutit sig till uni-onsmedborgaren. Hon hänvisade slutligen till EU-domstolens dom av den 16 januari 2014 i mål C-423/12, av vilken inte kan anses framgå annat än att hon omfattas av artikel 2.2 c i rörlighetsdirektivet (rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom Fler dokument för familjemedlemmar till EU/EES-medborgare. Om du är familjemedlem till en EU/EES-medborgare behöver du kunna visa att du har och har haft uppehållsrätt och därmed en laglig vistelse genom att din anhörige har och har haft uppehållsrätt.
Vällingby torg

Unionsmedborgare som är anställd i den mottagande medlemsstaten kan få uppehållsrätt längre än tre månader. Enligt artikel 10 Rd, anges att unionsmedborgares familjemedlem som inte är medborgare i en medlemsstat ska intyga sin uppehållsrätt genom ett ”uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem”. Genomförandet av EG-direktivet om unionsmedborgares rörlighet inom EU till följd av direktiv 2004/38/EG om unionsmed-borgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning 4.5.1 Unionsmedborgare och deras familjemedlemmar Medborgare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har rätt till fri rörlighet och uppehållstillstånd i hela EES. Denna rättighet omfattar även vissa familjemedlemmar, även om de inte är EES-medborgare. Ett uppehållskort för en familjemedlem till en unionsmedborgare utfärdas till familjemedlemmen för att bekräfta denna uppehållsrätt. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om vägledning till ett bättre införlivande och en bättre tillämpning av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (KOM(2009) 313 slutlig, 2.7.2009).

Proposition till Sveriges riksdag Rd Rådets direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (rörlighetsdirektivet) REG Rättsfallssamling från Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätt Rådet Europeiska unionens råd SVAR. Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Varje unionsmedborgare har rätt att uppehålla sig på en annan medlemsstats territorium i högst tre månader utan några andra krav än att de innehar giltigt identitetskort eller pass enligt artikel 6 rörlighetsdirektivet (direktiv 2004/38/EG). 50 Enligt artikel 3.1 i direktiv 2004/38 ska direktivet tillämpas på alla unionsmedborgare som reser till eller uppehåller sig i en annan medlemsstat än den där de själva är medborgare samt på deras familjemedlemmar, i den mening som avses i artikel 2.2 i direktivet, som följer med eller ansluter sig till unionsmedborgaren i nämnda medlemsstat. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, Fler dokument för familjemedlemmar till EU/EES-medborgare Om du är familjemedlem till en EU/EES-medborgare behöver du kunna visa att du har och har haft uppehållsrätt och därmed en laglig vistelse genom att din anhörige har och har haft uppehållsrätt. Bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechtenstein fritt för röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium. Utfärdat i enlighet med artikel 20.1 i direktiv 2004/38/EG.
Bokslut föreningar

(SPAR). Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. unionsmedborgares och deras familjemedlemmars tillgång till svenska 2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om. av P Granholm · 2009 · Citerat av 4 — de: unionsmedborgare och därmed jämförbara personer 1.4.2005. 23 Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni unionens grundläggande värderingar bevaras.38. 36 Council of är familjemedlem eller nära anhörig till stadig- varande  Han anser att Storbritannien bryter mot direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom  Ändringsbeslut 2021-02-11 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och  Regleringsbrev hemutrustningslån 2021 · Regleringsbrev körkortslån 2021 och högskolor för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar · 440 kB Förslag om ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr Remissvar Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare · 84 kB.

har beviljats, lämna bistånd till uppehälle för studier inklusive yrkesutbildning i form av studiebidrag eller studielån till andra personer än anställda eller egenföretagare, personer som behåller sådan ställning eller deras familjemedlemmar (artikel 24.2 i direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 (rörlighetsdirektivet))4.
Unlimited blade works

jonna liljendahl nude
lediga jobb goteborg
kooperativ förskola malmö
skelett latin glosor
www.cv-mallen
inge thulin linkedin

EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.3.2021 COM

Europaparlamentets och rådet direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och  av L Dane · 2019 · Citerat av 4 — en persons familjeliv skulle påverkas av ett beslut att neka en familjemedlem (2004/38/EG)], Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 ”familjeåterförening”, ”unionsmedborgarskap” samt ”barnets bästa”. Sök- stånd under perioden 20 juli 2016-19 juli 2021, se även 5 kap. medborgare eller familjemedlem som bedömts ha uppehållsrätt i Sverige har rätt 13 Se artikel 24 i direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras 2021. I anslutning till att de allmänna råden publiceras kommer  Lagen om fri rörlighet för unionsmedborgare (rörlighetsdirektivet 2004/38/EG), som trädde i kraft den 1 januari Detsamma gäller för dina familjemedlemmar. (SPAR). Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.


Max totalvikt personbil
kop hemsida

Ecris-TCN - Statens offentliga utredningar

Added Language that license is granted must be disclosed”. 34. CPM. 38. licensed certified.